Työnohjaaja Marja Kaikkonen

Varaa aika työnohjaukseen
varaa-aika-tyonohjaukseen

Varaa aika työnohjaukseen!

Voit varata ajan työnohjaukseen psykologihelsinki(a)gmail.com tai p.  040 867 9707.
coaching

Työnohjaus

Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja jaksamisen kysymyksiin, ammatillisen kehittymisen kysymyksiin, omaan työhön ja työkäytäntöihin, omaan työrooliin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, työyhteisön tomivuuden, vuorovaikutussuhteiden ja ilmapiirin parantamiseen.

Työyhteisöjen työnohjaus on hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtehtäviään, työyhteisöään, yrityksen strategisia tavoitteita kohtaan.

Esimiesten työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Ohjauksessa pohditaan mm. omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Esimiesten ja johtajien työnohjaus voi olla myös prosessikonsultaatiota esim. muutostilanteiden läpiviemisessä.

Asiantuntijan / työntekijän yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä. Työnohjaus auttaa työuran taitekohdissa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä ja kasvua haluamaansa suuntaan.

Vaativissa tehtävissä toimivien asiantuntijoiden työnohjaus: Erittäin haastavissa ja vaativissa olosuhteissa toimivien asiantuntijoiden työnohjaus on useilla aloilla lakisääteistä. Palveluihini kuuluu mm. psykologien, lastensuojelun asiantuntijoiden, sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustehtävissä toimivien asiantuntijoiden työnohjaus.

Ryhmätyönohjauksessa osallistujat peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan. Ryhmätyönohjaukset kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 4 – 6 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan.

Yksilötyönohjauksessa keskitytään tarkemmin oman tilanteen käsittelyyn työnohjaajan kanssa. Yksilötyönohjaustapaamiset kestävät tavallisesti 60 min ne pidetään 4 – 6 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan.

Ihmisten yhteispelin, vuorovaikutuksen, toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa. Tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti 1-2 vuotta. Työnohjaussopimus kuitenkin tehdään puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan. Työnohjauksen tilaaja saa koko työnohjausprosessin ajan arviota työnohjauksen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä osallistujilta että työnohjaajalta. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempaa.

Debriefing on tarkoitettu kaikille työpaikoille tai yhteisölle, jossa on tapahtunut jotain äkillistä ja kriittistä (onnettomuus, kuolemantapaus, väkivaltatilanne jne.). Debriefing eli jälkipuinti edistää toipumista, lievittää mahdollisten traumaooireiden syntymistä, ryhmäyttää ihmiset taas toimimaan ja jatkamaan elämää äkillisen tilanteen jälkeen.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja. Kerron mielelläni lisää!

tyoyhteisosovittelu

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on uusi, yleisiin sovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen ratkoa työyhteisön ristiriitoja.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Sovittelija mahdollistaa kuulluksi tulemisen sekä sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

Sovitteluprosessissa, keskustelujen kautta, saadaan aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat.

Työyhteisösovittelu on restoratiiviseen oikeuskäsitykseen perustuva konfliktinhallintamenetelmä. Se tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ja työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja silloin, kun varhaisen välittämisen malli ei enää riitä. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Konfliktien ”hallinnalla” tarkoitetaankin yhteisen oppimisen prosessia, jossa jokainen säilyttää kasvonsa ja arvonsa.

Työyhteisösovittelun tarvearviointi on maksuton.

mentorointi

Mentorointi

Mentorointi

Mentorointia käytetään työelämässä tilanteissa, jossa ihminen kokee tarvitsevansa tukea työuran hallintaan, työtehtävissä suoriutumiseen tai ammatilliseen kasvuun. Mentori voi olla ymmärtävä kuuntelija, sparraaja, valmentaja. Hän voi olla mentoroitavan kriittinen ystävä, joka herättelee ajattelemaan uudella tavalla ja kyseenalaistamaan olettamuksia ja juurtuneita ajattelutapoja. Mentori voi myös toimia sillanrakentajana, joka opastaa mentoroitavaa syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.

Mentori voi olla myös laajemmin elämän kysymysten sparraaja. Mentorointi on menetelmä, jonka avulla kuka tahansa voi saada apua ja tukea omaan kasvuunsa ja kehityshaasteisiinsa. Tukea voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, vanhemmuuden haasteisiin, työuupumuksesta toipumiseen, tunne-elämän haasteisiin tai elämän muutoksen tueksi.

yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Marja Kaikkonen


YTM, sosiaalipsykologi
PsM, psykologi
Psykoterapeutti
Työnohjaaja STOry
040 867 9707
psykologihelsinki(a)gmail.com